Algemene voorwaardenArtikel 1 - Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Premiumsenzo (onderdeel van Shirtsenzo BV) - hierna te noemen: 'verkoper' - met een derde hierna te noemen: 'koper'-, gesloten overeenkomst (en), aanbiedingen en offertes.
 

Artikel 2 - Prijzen

1. Alle door verkoper gehanteerde offerte prijzen zijn exclusief BTW, netto à contant, - af fabriek -, tenzij anders is overeengekomen.
2. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van het aanbod.
3. Bij aanvragen onder de € 50,00 rekenen wij € 9,50 orderkosten voor Nederland en € 12,50 voor België.
 

Artikel 3 - Aanbiedingen, offertes en orders

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. Orders van kopers binden verkoper pas als de order schriftelijk door verkoper is bevestigd, dan wel indien verkoper kenbaar heeft gemaakt dat met de uitvoering van de order is begonnen.
3. Brochures, catalogussen of andere tekeningen en voorstellingen geven een algemene indruk van te leveren goederen. Beschreven en afgebeelde maten, kleuren, uitvoeringen, gewichten etc. zijn immer bij benadering en nimmer bindend.
4. Indien er verschillende merken worden besteld in dezelfde kleur benaming, dan moet er rekening worden gehouden met eventuele kleurverschillen per merk/materiaal. De verantwoording/keuze hiervoor ligt bij de koper.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4 - Levering

1. De door verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief en geven koper bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen-gekomen.
2. De opgegeven werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag - indien akkoord en/of ontvangst betaling vòòr 11:00 dan telt deze dag als de eerste werkdag. Akkoord en/of ontvangst betaling na 11:00 dan geldt de volgende dag als eerste werkdag.
3. De door koper bij afhalen of afleveren overhandigde pakbon wordt geacht de goederen en/of diensten weer te geven in de juiste staat en hoeveelheid, tenzij koper eventuele bezwaren binnen 2 werkdagen schriftelijk en telefonisch kenbaar maakt aan verkoper.
4. Verkoper biedt koper de mogelijkheid om vooraf pas-maten te bestellen. Indien levering naar sample wordt overeengekomen dan dient dit  als uitgangspunt, lichte afwijkingen in kleur of uitvoering zijn toegestaan. Daarnaast sturen wij altijd een maattabel mee, dit zijn indicatiematen en deze mogen/kunnen iets afwijken van de werkelijkheid. Hiervoor kan koper de verkoper niet verantwoordelijk stellen.
5. Indien koper van verkoper een proefdruk heeft ontvangen, dan dient koper deze onmiddellijk te keuren. Koper dient direct na ontvangst van de proef eventuele fouten aan verkoper te melden.
6. Indien koper bij verkoper een spoed opdracht plaatst, waarvan sprake is indien de opdracht binnen 5 werkdagen moet zijn voltooid, kan koper geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding in geval van gebrekkige levering of bij het geheel uitblijven van de levering.
7. Het bestellen van verkeerde artikelen, kleuren en/of maten valt onder verantwoordelijkheid van de koper, het eventueel omruilen van onbedrukte artikelen is alleen mogelijk in overleg met de verkoper. Koper moet dit binnen 3 dagen na levering melden aan verkoper.
Hiervoor zullen altijd handelingskosten in rekening worden gebracht van 10% van de order of minimaal € 21,50. Dit wordt vooraf aan de omruiling doorberekent aan de koper. De kosten van het retour zenden aan ons zijn voor rekening van koper.
8. Bestelde en bedrukte artikelen/orders worden speciaal voor u geproduceerd en geleverd.
Deze producten kennen dus geen zichttermijn en kunnen dan ook niet worden geretourneerd.
Een definitief goedgekeurde drukproef is daarin leidend.
9. Levering zal altijd plaatsvinden conform de van tevoren gemaakte afspraak met opdrachtgever, doch alle levertijden zijn altijd indicatief en nooit bindend.
 

Artikel 5 - Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan toevallen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Bij wijzigingen kan het tijdstip van voltooiing van de overeenkomst worden beïnvloed. Verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 

Artikel 6 - Vrijwaringen

Indien verkoper in opdracht van koper artikelen vervaardigt en/of bedrukt naar tekening, model, monsters of andere van koper afkomstige voorbeelden en/of aanwijzingen, vrijwaart koper verkoper ter zake van eventuele inbreuk op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht etc.
 

Artikel 7 - Aangeleverd artwork en eigendom drukvormen

1. Verkoper is niet aansprakelijk voor het zoekraken, beschadiging en vermissing van door koper aangeleverde modellen, diskettes, litho's of welke andere dragers van artwork en originelen dan ook. Verkoper zal op geen enkele wijze beschadigde of zoekgeraakte originele of dragers hiervan vergoeden of compenseren. (Koper dient dus een kopie aan te leveren, en het origineel ter zekerheid achter te houden!)
2. De door verkoper in opdrachten voor rekening van koper vervaardigde screen, films, borduurkaarten etc, blijven eigendom van verkoper.
 

Artikel 8 - Herhalingsorders

Verkoper hanteert bij textieldrukwerk voor herhalingsorders een speciaal tarief. Als de koper binnen één jaar opnieuw dezelfde order ingeeft dan betaald koper niet opnieuw volledige screen of kaartkosten. Echter deze regeling geldt geheel onder voorbehoud en wordt toegepast na oordeel van verkoper. Koper kan aan deze bepaling dus geen enkel recht ontlenen.
 

Artikel 9 - Kleurverschillen

1. Kleine kleurverschillen betreffende de druk of de kleding kunnen geen reden zijn voor het afkeuren van de geleverde goederen.
 

Artikel 10 - Wasvoorschriften

1. Verkoper garandeert de was echtheid van zijn drukwerk op textiel bij normaal gebruik voor maximaal 1 jaar, behoudens normale slijtage. Deze garantie vervalt indien koper zich niet aan de wasvoorschriften en symbolen houdt van het desbetreffende artikel, tevens met inachtneming van onderstaande extra voorschriften.
2. Artikelen altijd: - binnenstebuiten wassen; - niet warmer dan 40°C; - een opdruk nooit strijken (doe dit vanaf de achterzijde); -bodywarmers, jacks, parka's etc. alleen door middel van handwas reinigen of wol programma - gedrukte artikelen nooit in een wasdroger. Onderhavige was echt heids garantie zijn: nylon artikelen (afnemen met vochtige doek), alle caps, hoedjes, petjes en voorts alle artikelen die niet duidelijk van een wasvoorschrift zijn voorzien en/of waarvan bekend mag worden verondersteld dat deze niet dienen te worden gewassen.
 

Artikel 11 - Reclames

1. Eventuele klachten/verkeerd geleverde maten moeten binnen 3 dagen schriftelijk aan verkoper worden gemeld en in geval van niet direct zichtbare gebreken geldt een termijn van 14 dagen.
2. Nadat de klachten de verkoper hebben bereikt, zal verkoper zo spoedig mogelijk een naar eigen inzicht te bepalen onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht.
3. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dat met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper op de wijze zoals door verkoper aangegeven.
4. Naar aanleiding van het onderzoek beslist verkoper of de klacht gegrond is. Is de klacht gegrond dan heeft verkoper de keuze de goederen te vervangen dan wel koper te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door koper verschuldigde prijs voor de goederen.
5. Verkeerd bestelde maten door de koper of artikelen die na levering kleiner/groter vallen dan verwacht vallen nooit onder reclames.
 

Artikel 12 - Betaling

1. Betaling is conform afspraak en staat duidelijk vermeldt in onze offerte. Behalve in het geval dat vooruitbetaling of contante betaling is afgesproken, zal betaling van de door Shirts en Zo aan koper verstuurde facturen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Shirts en Zo is gerechtigd van een koper volledige vooruitbetaling te eisen.  Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. Indien koper in gebreke blijft dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper en verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 50 euro.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper is de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van verkoper zolang koper de verschuldigde facturen niet heeft betaald.
2 .Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 

Artikel 14 - Opschorting, ontbinding en aansprakelijkheid

1. Verkoper heeft, indien koper tekort komt of redelijkerwijs mag worden verwacht dat koper zal tekortschieten in de nakoming van enige tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst, het recht: Onmiddellijke betaling dan wel vooruitbetaling te eisen van koper voor alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten.Zijn verplichtingen op te schorten, of de overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. Verkoper is in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de in rekening gebrachte prijs van het specifieke schadeveroorzakende goed.
3. Alle aansprakelijkheid van verkoper, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid tegen derden, wordt hierbij uitgesloten.
4. Verkoper is niet aansprakelijk indien goederen niet geschikt blijken voor het doel waarvoor koper deze heeft gekocht. Koper dient zich daarom zelf over de geschiktheid van goederen tevoren op de hoogte te stellen.
5. Annulering door koper van overeenkomsten met verkoper is uitsluitend mogelijk tegen betaling van het volledige factuurbedrag aan verkoper.
 
 

Artikel 15 - Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed op kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper worden daaronder begrepen.
2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is verkoper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 2 maanden op te schorten of te ontbinden, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 
 

Artikel 16 - Afbeelden producties

Verkoper is gerechtigd geproduceerde artikelen en/of drukwerk, borduursels etc. van koper te fotograferen en/of anders af te beelden in zijn brochures, website of catalogussen ter ondersteuning van de verkoop van verkoper zonder dat hiervoor enige vergoeding of andere compensatie aan koper tegenover staat.
 

 

Artikel 17 - Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlandse recht van toepassing.
 
 

Artikel 18 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 342.492.03.
Ons BTW nummer: NL8158.63.779.B01
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 

Neem contact met ons op

Error 404
 • Usp 1
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Snelle levertijden
 • Usp 2
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Alle relatiegeschenken v.a. 25 stuks
 • Usp 3
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Goede prijs/kwaliteit verhouding
 • Usp 4
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Persoonlijk contact met het juiste advies